Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500004335-N-2017 z dnia 19-07-2017 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546869-N-2017
Data: 07/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53239101700015, ul. ul. Katowicka  68, 45060   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4423524, 4423520, e-mail komuszynskib@wsm.opole.pl, faks 774 423 517.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wsm.opole.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-03, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych