Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.wsm.opole.pl


Opole: Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku 8-kondygnacyjnego dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KPZ.381.7.2015).
Numer ogłoszenia: 270006 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu , ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4423524, 4423520, faks 77 4423517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy budynku 8-kondygnacyjnego dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KPZ.381.7.2015)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy budynku 8-kondygnacyjnego PMWSZ w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map, rysunków i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i złożenia dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę do właściwych organów po uzyskaniu stosownego upoważnienia Zamawiającego oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wskazanych przez te organy. 2.2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową z oryginałami wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień oraz opinii jak i uzyskanego pozwolenia na budowę niezwłocznie po ich uzyskaniu. 2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 29 ustawy Pzp tzn. przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku, gdy zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry urządzeń i materiałów równoważnych. 2.4. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, będącym w załączniku nr 9 do SIWZ. 3. Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z wyglądem obiektów, których dotyczyć będzie projektowanie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca winien się skontaktować ze Specjalistą ds. utrzymania infrastruktury technicznej i inwestycji PMWSZ w Opolu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 10:00 a 14:00, telefonicznie pod numerem (077) 44 23 512 lub osobiście w pokoju nr 108, I piętro w siedzibie Zamawiającego, celem umówienia się na wizję lokalną..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i zero groszy). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Millennium S.A. nr rachunku: 96 1160 2202 0000 0000 3638 4649 z dopiskiem: Wadium w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku 8-kondygnacyjnego dla PMWSZ w Opolu, nr sprawy KPZ.381.7.2015. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w formie oryginału albo kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego), 3) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (patrz pkt 9 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających wykonanie zamówienia, według załącznika nr 7 do SIWZ lub wykonawca udowodni w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przedłoży zawarte umowy czy oświadczenia, a jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 10.2. lit a) SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Dopuszcza się istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w §12 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. b) Zmiana w zakresie sposobu realizacji umowy jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia jakości wykonywanej usługi; c) Zmiana w zakresie rozliczeń finansowych, sposobu lub terminu płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; d) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. e) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy. f) Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy. g) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. h) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w §12 ust. 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wsm.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, pokój 107, I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, pokój 102, I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie